REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO www.xway.pl i xway.online ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Portalu internetowego xway.plxway.online prowadzonego przez Inventia Sp. z o.o. jako bezpłatny serwis dla Użytkowników Systemu Xway. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami, wraz z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów uprawnionych do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Portalu internetowego Xway.

1. DEFINICJE

Administrator Konta – osoba fizyczna, której Właściciel Konta powierzył funkcję zarządzania Kontem w Portalu;

Dostęp do Systemu Xway – wydzielone miejsce w serwisie Strony internetowej dla Użytkowników po założeniu Konta w Systemie i opłaceniu abonamentu za transmisję, licencje na mapy oraz dodatkowo płatne funkcjonalności; usługa dostępu świadczona przez Operatora Portalu na rzecz Użytkowników;

Hasło – wybrany przez Użytkownika ciąg minimum 6 znaków, którego podanie jest niezbędne w celu zalogowania się na Konto;

Identyfikator Użytkownika – adres email Użytkownika;

Kod aktywujący – potwierdzający uprawnienia alfanumeryczny ciąg znaków wprowadzany przez Właściciela konta lub Użytkownika podczas procedury rejestracji określonych elementów Systemu Xway;

Konto – utworzony przez Właściciela Konta obszar w Portalu, za pośrednictwem którego może on, lub osoby przez niego upoważnione, zarządzać posiadanymi Urządzeniami poprzez wykorzystywanie funkcjonalność Portalu oraz prawem dostępu do wysyłanych przez nie danych;

Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel Klienta, uruchomiony po dokonaniu Rejestracji;

Nazwa Konta – niepowtarzalna w Portalu nazwa wybrana przez Właściciela konta;

Newsletter – wiadomość przekazywana na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub w ramach aplikacji Systemu Xway z częstotliwością ustaloną przez Operatora Portalu, zawierająca treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe Operatora Portalu lub/i usług oferowanych przez Operatora Portalu, w szczególności informacje handlowe (w tym marketingowe);

Operator Portalu – Inventia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-822), ul. Poleczki nr 23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023113, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, NIP 9512017534, REGON 017311391;

Pakiet transmisyjny – ograniczone czasowo zezwolenie Operatora Portalu na wykorzystanie bezprzewodowej, pakietowej, transmisji danych w APN xway.pl lub innym APN pozwalającym na przekazywanie danych z Urządzeń do Portalu a następnie poprzez Internet do zasobów informatycznych Użytkownika;

Panel Użytkownika – strona internetowa dostępna dla Użytkownika pozwalająca, w zależności od nadanych Użytkownikowi uprawnień, na obserwowanie tras pojazdów, generowanie raportów oraz zarządzanie danymi własnymi oraz, w przypadku posiadania uprawnień Administratora konta, danymi innych Użytkowników i Urządzeń przypisanych do Konta;

Pomoc – miejsce w Portalu, w którym Użytkownik w każdej chwili może dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania, aby osiągnąć pożądane cele;

Portal – serwis internetowy Systemu Xway oraz strona internetowa www.xway.pl składające się z szeregu elementów właściwych platformom internetowym oraz kompleksu usług świadczonych drogą elektroniczną;

Profil Konta – zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących Właściciela Konta, przekazywanych do Portalu dobrowolnie przez Administratora Konta;

Profil Urządzenia – zespół informacji opisujących przyporządkowanie Urządzenia do konkretnego celu lokalizacyjnego;

Profil Użytkownika – zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę Użytkownika, przekazywanych do Portalu dobrowolnie przez Użytkownika lub Administratora Konta;

Regulamin – niniejszy regulamin;

Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika z Konta Użytkownika;

System Xway – system lokalizacji i zarządzania obiektami ruchomymi i nieruchomymi;

Urządzenie – produkt kompatybilny z systemem Xway;

Użytkownik – osoba fizyczna upoważniona przez Administratora Konta do indywidualnego dostępu do Konta i danych otrzymywanych z Urządzeń;

Właściciel Konta – osoba fizyczna lub prawna posiadająca w swojej dyspozycji Urządzenie uprawniające do korzystania z Portalu;

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Operator Portalu świadczy swoje usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, a wejście do Portalu i korzystanie z zawartości w nim umieszczonych jest równoznaczne z zaakceptowaniem jego postanowień.

Użytkownik nieakceptujący postanowień Regulaminu, nie powinien korzystać z Portalu.

3. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, zdjęć, dźwięków oraz innych materiałów umieszczonych w Portalu przez Operatora Portalu stanowią własność Operatora Portalu lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystywanie przez ich właściciela.

Bez uprzedniej zgody Operatora Portalu, Użytkownik nie może:

 1. wykorzystywać (kopii/części) Portalu lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
 2. modyfikować (części) Portalu ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

4. USŁUGI

Operator Portalu świadczy następujące usługi:

 1. wyświetlania treści i informacji o Operatorze Portalu, w tym o usługach i danych kontaktowych;
 2. możliwość nawiązania kontaktu z Operatorem Portalu poprzez formularz kontaktowy;
 3. udostępnienie możliwości założenia Konta Użytkownika, po zakupie Urządzeń (dalej również jako „Dostęp do Systemu Xway”);
 4. świadczenie usługi Newsletter.

Dostęp do Portalu www.xway.pl jest bezpłatny.

Umowa o świadczenie usług określonych w Regulaminie zostaje zawarta pomiędzy Operatorem Portalu a Użytkownikiem na czas nieoznaczony, wyjątkiem jest Dostęp do Systemu Xway, gdzie długość opłaconego abonamentu określa możliwy czas użytkowania Systemu.

Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z usług określonych w Regulaminie.

Rezygnacja z usług określonych w Regulaminie następuje za pomocą:

 1. zgłoszenia rezygnacji w postaci wniosku o anulowanie Konta Operatorowi Portalu w formie pisemnej przesłanej na adres Operatora Portalu lub mailowej poprzez przesłanie go na adres bok@inventia.pl; w przypadku posiadania założonego w aplikacji Konta. Podstawowe funkcjonalności Konta mogą zostać zablokowane także w przypadku braku zapłaty za abonament wskazany na fakturze.
 2. kliknięcia w link dezaktywacyjny otrzymany w treści wiadomości elektronicznej wysłanej do Użytkownika (w przypadku usługi Newslettera).

Rezygnacja z korzystania z usług Dostępu do Systemu Xway jest określona w paragrafie Dostęp do Systemu Xway.

5. WARUNKI TECHNICZNE

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu:

 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
 2. dostęp do poczty elektronicznej;
 3. aktualna przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, lub Microsoft Edge;
 4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;
 5. do zarządzania Kontem w Portalu niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień nadawanych przez Właściciela konta oraz mających dostęp do Internetu urządzeń pozwalających na uruchamianie przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies” Edge 44, Chrome 80, Mozilla 70 lub ich nowsze wersje). Wymagane jest również posiadanie dostępu do skrzynki pocztowej e-mail w celu rejestracji i aktywacji Konta;
 6. do poprawnego korzystania z Portalu, założenia Konta i pobierania danych z Urządzeń niezbędny jest dostęp do Internetu. Jakość świadczonych przez Portal usług jest w dużej mierze zależna od szybkości tego dostępu. Zaleca się korzystanie z połączeń o szybkości powyżej 1Mb/s.

6. USŁUGA DOSTĘPU DO SYSTEMU XWAY/ Regulamin Dostępu do Systemu Xway

W celu uzyskania Dostępu do Systemu Xway należy wypełnić formularz rejestracyjny, wpisać NUMER SERYJNY i KOD AKTYWACYJNY lub NUMER IMEI poprzedzony znakiem X, przykład: X321123487651234, zaakceptować Regulamin Dostępu do Systemu Xway oraz potwierdzić zapoznanie się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies. Po zarejestrowaniu Konta Użytkownika, Użytkownik otrzyma e-mail potwierdzający założenie Konta na wpisany w formularzu adres mailowy.

Po zalogowaniu Użytkownik otrzymuje możliwość:

 1. dodania nowego Użytkownika w zakresie swojego Konta;
 2. dodania nowego Urządzenia do Systemu Xway;
 3. wykonania konfiguracji Systemu Xway zgodnie ze swoimi preferencjami;
 4. monitorowania wybranych parametrów monitorowanych pojazdów;
 5. generowania i wysyłania raportów oraz powiadomień email i sms.

Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Systemu Xway na własny użytek po opłaceniu wybranego abonamentu, w zakresie określonym Regulaminem Dostępu do Systemu Xway, zgodnie z udzieloną licencją oraz przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Podstawowym celem usługi Dostępu do Systemu Xway jest udostępnianie uprawnionym Użytkownikom danych z Urządzeń. Ponadto za pośrednictwem Portalu na rzecz Użytkowników świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne inne usługi związane z przedmiotem Portalu.

Korzystanie z podstawowej funkcjonalności Systemu Xway, jest dobrowolne i bezpłatne dla posiadaczy aktywnego Pakietu Transmisyjnego Systemu Xway.

Dodatkowe usługi oferowane przez Operatora Portalu mogą być świadczone tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika po, jeśli jest to wymagane, wniesieniu stosownej opłaty, zgodnie z odrębną ofertą Operatora Portalu lub wyznaczonej przez niego w tym celu firmy trzeciej.

Baza Profili Kont i Profili Użytkowników podlega ochronie prawnej. Każdy Profil konta oraz Profil użytkownika jest tworzony, modyfikowany i ewentualnie usuwany bezpośrednio przez uprawnionych Użytkowników Portalu.

Cel usługi Dostępu do Systemu Xway

Podstawowym celem usługi Dostępu do Systemu Xway jest udostępnianie danych wysyłanych z Urządzeń. Dane z Urządzeń przypisanych do Konta udostępniane są wyłącznie Użytkownikom upoważnionym przez Właściciela Konta.

Dane z Urządzeń udostępniane są Użytkownikom przez okres co najmniej 30 dni (720 godzin) od momentu ich wysłania przez Urządzenie po czym są bezpowrotnie kasowane.

Dane udostępniane podlegają dekodowaniu i pozostają w zasobach Operatora Portalu w formie jawnej. Dane są wykorzystywane w celach statystycznych jedynie do użytku wewnętrznego.

Na polecenie Właściciela Konta dane z Urządzeń mogą być udostępniane w sposób ciągły lub incydentalny zaaprobowanym przez Administratora Konta firmom lub osobom trzecim w celu wykorzystania zawartych w nich informacji do świadczenia płatnych lub bezpłatnych usług na rzecz Właściciela Konta.

Korzystanie z usługi Dostępu do Systemu Xway

Z usługi Dostępu do Systemu Xway korzystać może każda osoba fizyczna lub prawna będąca w posiadaniu Urządzeń z aktywnym Pakietem transmisyjnym, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji zakończonym skutecznym założeniem Konta lub osoba fizyczna upoważniona do Dostępu do Systemu Xway przez Właściciela konta tak założonego.

Procedura rejestracji Konta oraz przypisywania do niego i aktywacji Urządzeń wykonywana jest poprzez Panel Użytkownika samodzielnie przez Właściciela Konta lub osobę przez niego upoważnioną.

Możliwości dostępne dla Użytkownika z Panelu Użytkownika zależne są od poziomu uprawnień przyznanych Użytkownikowi przez Administratora Konta, przy czym tylko poziom Administratora Konta uprawnia do przeprowadzania wszelkich przewidzianych na Koncie operacji bez ograniczeń.

Rejestracja Konta nie wymaga podania jakichkolwiek danych pozwalających na identyfikację Właściciela konta, upoważnionych do dostępu Użytkowników czy też, przypisanych do Konta, Urządzeń.

Osoba rejestrująca Konto staje się automatycznie Administratorem Konta.

Każde Konto posiada unikalną nazwę, co oznacza, że nie jest możliwe wielokrotne utworzenie Konta pod taką samą nazwą.

Każde nowo aktywowane Urządzenie musi być przypisane do konkretnego Konta. Nie jest możliwe przypisanie Urządzenia do więcej niż jednego Konta, co oznacza, że dane wysyłane przez Urządzenia dostępne są jedynie dla Użytkowników posiadających uprawnienia do dostępu do Konta, do którego Urządzenie zostało przypisane. Ograniczenie to ma za zadanie uniemożliwienie dostępu do danych z Urządzeń osobom nieupoważnionym przez Właściciela konta zachowującego w tym przypadku pełną kontrolę nad dostępem do Konta i związanych z nim danych z Urządzeń.

Pełna odpowiedzialność za dostęp do Konta osób niepowołanych leży po stronie Administratora konta.

Poprzez zrealizowanie skutkującej założeniem Konta procedury rejestracji, Właściciel konta zapewnia i oświadcza, że:

 1. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
 2. wszelkie dane, w tym osobowe i pozwalające zidentyfikować Właściciela konta lub Użytkowników, oraz inne informacje składające się na Profil konta i Profil użytkownika przekazuje do Portalu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na ich przechowywanie w zasobach informatycznych Portalu;
 3. poprzez podanie adresu e-mail wyraża zgodę na otrzymywanie na ten adres maili zawierających przypomnienie hasła dostępu do Konta i innych związanych z zarządzaniem Kontem;
 4. poprzez wybranie opcji „Tak” dla parametru Korespondencja w Profilu użytkownika akceptuje otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej od Operatora Portalu oraz jego partnerów.

Informacje przekazywane przez Użytkownika podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu Konta lub Profilu Użytkownika, nie są moderowane przez Operatora Portalu, co oznacza, że całkowita odpowiedzialność za poprawność umieszczonych tam danych spoczywa na osobach dokonujących rejestracji lub edycji.

Każdy Użytkownik o uprawnieniach Administratora Konta może w każdej chwili usunąć Konto. Wraz z usunięciem Konta z Portalu usunięte zostaną na stałe i bezpowrotnie Profil Konta, Profile Użytkowników oraz Profile Urządzeń aktywowanych na Koncie.

Usunięcie Konta oznacza zakończenie świadczenia usługi dostępu do danych z Urządzeń Właściciela Konta oraz wszelkich lub niektórych odpłatnych usług wykupionych przez Użytkownika, jeżeli do ich świadczenia konieczne jest ze względów technologicznych lub systemowych posiadanie Konta w Portalu.

Urządzenie usunięte w dowolny sposób z dowolnego Konta może zostać zarejestrowane na innym Koncie z wykorzystaniem tego samego Kodu aktywującego.

 

7. Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

Operator Portalu zapewnia, że podjął w dobrej wierze wszelkie uzasadnione starania organizacyjne i techniczne, aby podstawowy cel Portalu jakim jest udostępnianie danych z Urządzeń wypełniany był bez jakichkolwiek zakłóceń.

Operator Portalu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Portalu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, danych z Urządzeń Właściciela Konta i informacji zawartych w Profilu Konta, Profilu Użytkownika lub Profilach Urządzeń jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Portalu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na podstawie tej ustawy.

Operator Portalu dołoży wszelkich starań, aby Portal oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w strukturę sprzętową lub programową Portalu.

Operator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zgromadzonych w systemach komputerowych Portalu spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet lub utratą na skutek działania osób trzecich, zapewniając jednocześnie, że posiada wystarczająca infrastrukturę techniczną, aby groźbę takiej utraty zminimalizować

Operator Portalu zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści zapytań kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Portalu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Portalu (FAQ) oraz udzielanych porad, co do których Operator portalu uzna, że są warte upublicznienia.

Operator Portalu zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn technicznych Portalu do przekazywania Użytkownikom istotnych informacji na temat funkcjonowania Portalu lub współpracujących z Portalem Urządzeń. Tym samym Użytkownik wyraża zgodę na dodawanie do przesyłanego do Użytkownika strumienia danych z Urządzeń treści informacyjnych prezentowanych następnie na komputerze Użytkownika.

Operator portalu zastrzega sobie możliwość wdrażania  we wszelkich płaszczyznach technicznych i organizacyjnych Portalu, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Portalu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Operatora Portalu albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć Internet (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom Internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.).

Operator Portalu jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Portalu, jeżeli jest to spowodowane:

 1. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
 2. przyczynami niezależnymi od Operatora Portalu (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

Operator Portalu nie ponosi odpowiedzialności:

 1. za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej);
 2. za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z usług określonych w Regulaminie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

Operator Portalu może odmówić świadczenia usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to uzasadnione sytuacjami wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa.

Operator Portalu zastrzega sobie prawo do:

 1. rozbudowy lub/i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z usług określonych w Regulaminie;
 2. zmiany szaty graficznej i/lub układu stron internetowych przeznaczonych do świadczenia usług określonych w Regulaminie.

 

8. USŁUGA NEWSLETTERA

W celu zamówienia i korzystania z Newslettera Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przekazywanie wiadomości handlowych drogą elektroniczną podczas rejestracji Konta, a następnie potwierdzić wyrażenie zgody klikając w link potwierdzający założenie Konta przesłany Użytkownikowi na wskazany przez niego przy rejestracji Konta adres e-mail. Użytkownik powinien także wyrazić zgodę na przekazywanie wiadomości handlowych drogą elektroniczną.

Przesyłanie Newslettera jest wykonywane w formie wiadomości elektronicznych kierowanych do Użytkownika na udostępniony przez niego adres poczty elektronicznej lub/i w formie powiadomień na Koncie w serwisie Użytkownika.

Akceptacja usługi Newsletter przez Użytkownika w sposób określony w postanowieniach Regulaminu jest jednocześnie równoznaczna ze/z:

 1. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane udostępnione w formularzu są zgodne z prawdą. Podanie danych niezgodnych z prawdą uprawnia Operatora Portalu do zaprzestania świadczenia na rzecz Użytkownika usługi Newsletter;
 2. upoważnieniem Operatora Portalu do przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi Newsletter.

Rezygnacja z usługi Newsletter jest możliwa po kliknięciu w link dezaktywacyjny umieszczony na końcu każdej informacji mailingowej lub po przesłaniu wniosku o rezygnację na adres: xway@xway.pl albo po wypełnieniu formularza kontaktowego dostępnego w stopce strony www.xway.pl.

9. REKLAMACJE

Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z usług określonych w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej abi@inventia.pl lub bezpośrednio przez Konto Użytkownika.

Operator Portalu zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Operator Portalu może wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

Odpowiedź na reklamację Operator Portalu kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

Reklamacje kierowane do Operatora Portalu, a dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Portalu przez podmioty trzecie będą niezwłocznie przekazywane właściwemu podmiotowi trzeciemu odpowiedzialnemu za rozpatrzenie reklamacji.

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Operator Portalu jest Administratorem Danych Osobowych Użytkownika. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatnościPolityce Cookies.

W przypadku uwag, wątpliwości i/lub chęci zgłoszenia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych, prosimy o przesłanie informacji do Specjalisty ds. Ochrony Danych pod adresem e-mail abi@inventia.pl

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia usług jest sąd właściwy dla siedziby Operatora Portalu.

Regulamin dostępny jest w Portalu oraz w wersji papierowej w siedzibie Operatora Portalu.

Operator Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Operatora Portalu, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach kalendarzowych od ich ogłoszenia. Zmiany w Regulaminie nie będą powodować ograniczenia uprzednio gwarantowanych uprawnień Użytkownika, o ile zmiany te nie są wynikiem czynników niezależnych od Operatora Portalu.

Regulamin wchodzi w życie 01-01-2023 r.